Trang chủ / Hệ thống văn bản / Văn bản Hội LHPN tỉnh

Văn bản Hội LHPN tỉnh

Công văn của Hội LHPN tỉnh về công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự

HỘI LHPN TỈNH THÁI BÌNH BAN THƯỜNG VỤ Số: 889/BTV-TG V/v tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thái Bình, ngày  17  tháng  6  năm 2018  Kính gửi:  Ban …

Xem tiếp »