Trang chủ / Hệ thống văn bản / Công văn của Hội LHPN huyện về tuyên truyền thực hiện Công điện số 06/CĐ – UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Công văn của Hội LHPN huyện về tuyên truyền thực hiện Công điện số 06/CĐ – UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ

BAN THƯỜNG VỤ

Số: 33 – CV/BTV

V/v tuyên truyền phòng chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông và quảng cáo rao vặt trái phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hưng Hà, ngày 14 tháng 6 năm 2018

                                                         Kính gửi: – Hội LHPN 35 xã, thị trấn

                                                                          Hội phụ nữ Công an huyện

Thực hiện Công điện số 06/CĐ – UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Tăng cường các biện pháp xử lý chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn tỉnh và Công văn số 885/BTV – TG ngày 07/6/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình về Tuyên truyền phòng chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông và quảng cáo rao vặt trái phép. Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà đề nghị Hội LHPN 35 xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện nghiêm chủ trương giải tỏa, chống lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, công trình thủy lợi và đê điều; tthực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT – UBND ngày 08/3/2017 về Giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và đảm bảo ATGT trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 11/CT – UBND ngày 17/5/2017 về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủ nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh và Công điện số 08/CĐ – UBND ngày 07/12/2017 về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 04/CT – UBND và Chỉ thị số 11/CT – UBND.
  2. Hội LHPN cơ sở tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, các gia đình kinh doanh tự nguyện bóc dỡ, di dời vật cản lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, xóa bỏ biển quảng cáo, rao vặt trái phép; đồng thời phối hợp hỗ trợ các hộ dân bóc dỡ, di dời vật cản lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, xóa bỏ biển quảng cáo, rao vặt trái phép.
  3. Phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động ở cơ sở; mỗi cán bộ, hội viên gương mẫu nghiêm túc thực hiện; phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ Phụ nữ với an toàn giao thông, Đoạn đường phụ nữ tự quản, mô hình Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với tiêu chí sạch đồng, sạch đường… bằng việc tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân bóc dỡ, di dời vật cản lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, xóa bỏ biển quảng cáo, rao vặt trái phép, nhất là các biển quảng cáo bằng giấy, bạt, quét vôi trắng lên các biển tường ở các công sở, cột điện để che lấp chữ in, sơn quảng cáo trái phép làm mất mĩ quan công trình công cộng.
  4. Phát huy vai trò giám sát của tổ chức Hội, tăng cường viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền gắn với nội dung sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, hội nghị, lớp truyền thông để nâng cao ý thức chấp hành của hội viên, phụ nữ.
  5. Hội LHPN cơ sở căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn địa điểm trồng con đường hoa hạn chế rác thải gây ô nhiễm môi trường và góp phần làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm,

Nhận công văn này, đề nghị Hội LHPN 35 xã, thị trấn, Hội phụ nữ Công an huyện triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban thường vụ Hội LHPN huyện tại các kỳ giao ban hoặc điện thoại trực tiếp cho các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN huyện.

Nơi nhận:

–         Hội LHPN 35 xã, thị trấn

–         Hội phụ nữ Công an

– Lưu  VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

  

 

Vũ Thị Hương

 

 

 

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Công văn về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phòng chống cơn bão số 4

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ BAN THƯỜNG VỤ Số: 38/CV – BTV V/v thực hiện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *