Thứ Năm , 28/05/2020
Trang chủ / Hệ thống văn bản / Công văn của Hội LHPN tỉnh về công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự

Công văn của Hội LHPN tỉnh về công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự

HỘI LHPN TỈNH THÁI BÌNH

BAN THƯỜNG VỤ

Số: 889/BTV-TG

V/v tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Bình, ngày  17  tháng  6  năm 2018

 Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 855-CV/BTGTU ngày 15/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyên an ninh trật tự, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  1. Chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ và nhân dân nội dung Tài liệu tuyên truyền “Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là bảo vệ chính mình và gia đình mình” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (có văn bản gửi kèm).
  2. Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo trong Công văn số 886/BTV-TG ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình về tăng cường công tác nắm tình hình và phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh.
  3. Tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên địa bàn, phân công cán bộ đi cơ sở nắm tình hình nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp…Chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở.

Nhận công văn này, đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở khẩn trương thực hiện./.

 Nơi nhận:

– Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

– Lãnh đạo, các ban Hội LHPN tỉnh;

– Như Kính gửi;

– Lưu: VT, TG.

                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                           Phạm Thị Kim Dung

 

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Công văn tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ BAN THƯỜNG VỤ   Số:  36 –  CV/BTV V/v tiếp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *