Định hướng hoạt động trọng tâm năm 2018

Ngày cập nhật: 28/11/2017

HỘI LHPN TỈNH THÁI BÌNH

BAN THƯỜNG VỤ

 

Số: 694/BTV-VP

V/v định hướng hoạt động trọng tâm năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                     Thái Bình, ngày  20   tháng  11   năm 2017

 

                   Kính gửi:

 – Hội LHPN 8 huyện, thành phố;

– Hội Phụ nữ Công an tỉnh;

– Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh;

– Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-ĐCT ngày 30/6/2017 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về định hướng hoạt động trọng tâm năm 2018; căn cứ Chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2018 như sau:

  1. Triển khai, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình

– Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ.

– Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” của Chính phủ.

– Đề án “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tăng cường thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020” của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh (thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

+ Cấp tỉnh tiếp tục thực hiện và sơ kết giữa kỳ Đề án.

+ Cấp huyện, thành phố và cơ sở: triển khai và tổ chức thực hiện đề án.

– Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ;

– Dự án 3: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thuộc Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 của Chính phủ phê duyệt;

– Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017;

– Đề án: Xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2015 -2020 tầm nhìn 2030 của tỉnh Thái Bình;

– Đề án 1: Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 thuộc Chương trình Phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-BTT&TT ngày 05/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

– Chương trình phối hợp giữa Chính phủ  –  Hội nông dân Việt Nam – Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020.

  1. Triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động nhiệm kỳ 2017-2022

– Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;

– Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;

– Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”.

  1. Thực hiện các chương trình phối hợp

– Chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể quần chúng và lực lượng vũ trang năm 2017.

– Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN với Ủy ban MTTQ về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

– Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN với Ủy ban MTTQ về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2018.

– Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN với Công an thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002 về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hộigiai đoạn 2017-2022.

– Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN với Công an về Tuyên truyền, phối hợp giáo dục cải tạo phạm, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2016-2020

– Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình về Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của Thái Bình giai đoạn 2017-2022.

– Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự Thái Bình vềVận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Chương trình phối giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh Thái Bình “Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hoà giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2017- 2022”.

– Chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã giai đoạn 2017-2021.

– Chương trình phối hợp với Sở Nội vụ Vận động phụ nữ tôn giáo thực hiện chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước giai đoạn 2018-2022.

– Các Chương trình phối hợp: Ban ATGT, Ngành Văn hoá, Y tế, Giáo dục, Đoàn thanh niên, Bưu điện …

  1. Thực hiện các khâu đột phá do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Đại hội phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV đề ra

– Khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

– Khâu đột phá: Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.

– Khâu đột phá: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

  1. Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội

5.1. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch

5.2. Hội LHPN tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

– Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII;  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội.

– Tổ chức hội thi Nấu ăn Gia đình điểm 10 giữa các huyện, thành phố để hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam 28/6.

– Hỗ trợ thành lập 04 Hợp tác xã do phụ nữ làm chủ.

– Tổ chức giao lưu các mô hình tiêu biểu (thuộc đề án “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tăng cường thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020”).

– Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế; gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hưởng ứng ngày Tiết kiệm thế giới…

– Phát động cuộc thi viết tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tổ chức hội nghị cấp tỉnh Tổng kết đánh giá về xây dựng và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt; Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về hội viên nòng cốt.

– Giám sát 02 nội dung; Hội LHPN huyện, thành phố, cơ sở giám sát ít nhất 01 nội dung. Các cấp Hội thực hiện phản biện xã hội.

– Phối hợp với Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách với cấp ủy Đảng, Chính quyền, các sở, ban ngành liên quan trong việc thực hiện:

+ Nhóm vấn đề về tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội: xây dựng Nông thôn mới (công tác nước sạch, vệ sinh môi trường); xây dựng đô thị văn minh; phát triển kinh tế tập thể (thành lập các HTX, tổ liên kết sản xuất).

+ Nhóm vấn đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trên một số lĩnh vực: phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân, gia đình, quan hệ dân sự, đất đai, bảo hiểm, chính sách an sinh xã hội…

+ Nhóm vấn đề về công tác cán bộ nữ, công tác cán bộ Hội cơ sở: Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ nữ; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ nữ. Tiêu chuẩn, điều kiện và chính sách đối với cán bộ Hội cơ sở.

– Thành lập Hội Nữ trí thức trong cơ quan, trường đại học, cao đẳng của tỉnh.

– Tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhân dịp 20/10/2018.

Trên đây là định hướng một số hoạt động trọng tâm công tác Hội năm 2018, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí hoạt động năm 2018 để việc thực hiện công tác Hội đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

– Thường trực, các ban Hội LHPN tỉnh;

– Hội LHPN 8 huyện, thành phố;

– Hội Phụ nữ Công an tỉnh;

– Hội Phụ nữ Cơ quan BCH Quân sự tỉnh;

– Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh;

– Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh;

– Lưu: VT, VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                               Nguyễn Thị Phượng

Trong khoảng

Tin liên quan

Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bầu ủy Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2021 – 2026

          Thực hiện Đề án số 04 của Đoàn Chủ tịch …