Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2017

KẾ HOẠCH

Công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Hưng Hà lần thứ XV nhiệm kỳ 2016- 2021, căn cứ chương trình công tác năm 2017 của Hội LHPN huyện Hưng Hà, Ban thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2017 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; truyền thống của phụ nữ Việt Nam; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng , tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

– Nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên, phụ nữ; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022, thực hiện tốt Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII.

– Động viên, khuyến khích phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tích cực thi đua lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy giá trị đạo đức truyền thống; tích cực rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nướ cgóp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện và địa phương.

  1. Yêu cầu

– Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội phải bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm vụ chính trị của huyện, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ; Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ phải được tiến hành thường xuyên, đảm bảo tính thời sự; chú trọng cả về chiều sâu và bề nổi. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

 

  1. CHỈ TIÊU

– 100% cán bộ, 95% trở lên hội viên, phụ nữ được phổ biến, học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao kiến thức mọi mặt.

– Hằng tháng, Hội LHPN huyện cung cấp 02 tin, bài về hoạt động Hội, phong trào phụ nữ, điển hình, mô hình tiêu biểu về Hội LHPN tỉnh; Hội LHPN xã, thị trấn, Hội phụ nữ Công an cung cấp 01 tin/ bài về gương điển hình tập thể hoặc hội viên phụ nữ tiêu biểu về Hội LHPN huyện để tổng hợp gửi Ban tuyên giáo Hội LHPN tỉnh và đưa tin trên trang Website của Hội LHPN huyện.

– Hội LHPN xã, thị trấn phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng ít nhất 03 mô hình hoặc cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động Hội và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

III. NỘI DUNG

  1. Tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; của địa phương.

 Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện và địa phương; tuyên truyền Nghị quyết 11/NQ – TW của Bộ chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước, Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước. Kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban bí thư TW Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới, tham mưu về công tác cán bộ nữ, phát triển đảng viên nữ. Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.

– Tuyên truyền luật pháp, chính sách liên quan trực tiếp đến phụ nữ như: Bộ luật Dân sự  sửa đổi, Luật Trẻ em, Bộ Luật Lao động sửa đổi; công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại pháo.

– Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05/CT – TW của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ. Nhân rộng mô hình tiết kiệm của chi, tổ phụ nữ.

– Tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình có công, chương trình giải quyết việc làm, dạy nghề cho người lao động; việc thực hiện chiến lược dân số, kế hoạch hoá gia đình; phòng chống dịch bệnh và các hoạt động văn hoá, thể thao,…

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách về tôn giáo, nhân quyền, pháp luật về đất đai, hội nhập kinh tế quốc tế và cộng đồng ASEAN, bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Kiên quyết đấu tranh chống “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực tù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đảng, của dân tộc năm 2017, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

  1. Tuyên truyền nhiệm vụ của Hội

Tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII: ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm  kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII;

 Giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, gia đình Việt Nam; hướng dẫn hội viên, phụ nữ rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang.

 Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, cuộc vận động Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2020, kết quả 05 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Tuyên truyền Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020; Đề án Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; tăng cường thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020; Đề án Tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trong tình hình mới; Đề án Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ.

Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng các quy ước, hương ước; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn và phát huy thuần phong mĩ tục của quê hương. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 218/NQ – HU của BCH Đảng bộ huyện về Giáo dục truyền thống, xây dựng nếp sống văn  hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo.

Phối hợp tuyên truyền những mô hình hoạt động hiệu quả và gương phụ nữ tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực.

– Tuyên truyền nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (08/3/1910 -08/3/2017) và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017); Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017), 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Cấp huyện

– Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, giáo dục năm 2017 đến 100% cơ sở Hội.

– Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Hội LHPN cơ sở, Hội phụ nữ công an huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền giáo dục năm 2017.

– Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị và các phòng, ngành tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội, báo cáo viên cơ sở.

– Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tuyên truyền giáo dục, tình hình tư tưởng trong các tầng lớp phụ nữ, dư luận xã hội trên địa bàn huyện về Ban thường vụ, Ban tuyên giáo Hội LHPN tỉnh theo định kỳ.

– Sử dụng hiệu quả trang Website của Hội LHPN huyện; cung cấp kịp thời các thông tin về hoạt động của Hội LHPN huyện và cơ sở

  1. Cấp cơ sở

– Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục năm 2017 của BTV Hội LHPN huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

–  Phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm của Đảng, của dân tộc và của Hội.

– Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của quần chúng phụ nữ, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp uỷ Đảng và Hội cấp trên có biện pháp chỉ đạo, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

– Tổ chức sinh hoạt hội viên theo định kỳ gắn với tuyên truyền các nội dung tài liệu TW Hội biên soạn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai kịp thời các hoạt động của Hội.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2017. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà. Đề nghị Hội LHPN các xã, thị trấn, Hội phụ nữ công an huyện nghiên cứu, tổ chức thực hiện và báo cáo phản ánh kết quả về Hội LHPN huyện tại các kỳ giao ban cụm, báo cáo 6 tháng, 1 năm.

Tải về tại đây: KH tuyên truyền giáo dục năm 2017

 

Trong khoảng

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị – xã hội huyện tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 15/12/2023, Ủy  ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị – …