Hội LHPN huyện Hưng Hà truyền thông kiến thức sử dụng nước sạch trong sinh hoạt tại cơ sở

Nước sạch là một nhu cầu cơ bản trong đời sống  hằng ngày cuả con người. Cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng được Đảng và Nhà nước ta  đặc biệt quan tâm, nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho người dân, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu  quốc gia xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện công văn số 908 – CV/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy Thái Bình về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và chương trình nước sạch nông thôn” và Kế hoạch chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà về tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch đảm bảo chỉ tiêu 65% trở lên hộ gia đình sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Để góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà đã xây dựng Kế hoạch số 27/KH – BTV ngày 25/9/2017 tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức nước sạch và vệ sinh môi trường cho hội viên, phụ nữ ở 54 chi hội thôn làng tại18 xã phía nam và tây nam của huyện; tổ chức họp chủ tịch Hội LHPN xã, thị trấn triển khai, quán triệt Kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện, đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu hết ngày 31/12/2017 có 80% hộ gia đình hội viên phụ nữ sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.

Theo tinh thần công văn số 637 – CV/HU  ngày 05//1/2018 của Huyện ủy Hưng Hà về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch nông thôn”, trong đó Huyện ủy, UBND huyện giao cho Hội LHPN, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động gia đình hội viên đấu nối sử dụng nước sach đối với 17 xã khu vực phía bắc và đông bắc của huyện đạt chỉ tiêu đề ra. Theo Kế hoạch liên ngành giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội cựu chiến binh – Hội LHPN – Hội nông dân huyện đã tổ chức truyền thông kiến thức sử dụng nước sạch tại 17 xã, trong đó Hội LHPN huyện được phân công truyền thông tại 6 xã gồm: xã Hùng Dũng, xã Hòa Tiến, xã Tân Tiến, xã Đoan Hùng, xã Điệp Nông và xã Tân Lễ.

Hội LHPN huyện truyền thông kiến thức sử dụng nước sạch tại xã Hùng Dũng

Có thể nói rằng: Thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Hội LHPN các cấp đã nâng cao nhận thức cho nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng, từ đó động viên gia đình đăng ký đấu nối, sử dung nước sạch trong sinh hoạt. Kết quả đến ngày 31/12/2017, tỷ lệ hộ gia đình 18 xã phía nam và tây nam của huyện sử dụng nước sạch đạt 78,7%, trong đó hộ gia đình hội viên phụ nữ sử dụng nước đạt 84,74%.

Mục tiêu năm 2018, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình hội viên phụ nữ ở 17 xã khu vực phía bắc và đông bắc của huyện đấu nối sử dụng nước sạch đạt 90%, phấn đấu bình quân hộ gia đình HVPN sử dụng nước sạch trong sinh hoạt toàn huyện đạt 90% trở lên để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Vũ Thị Hương

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

Trong khoảng

Tin liên quan

Hội LHPN xã Hồng An tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Chiều 8/3/2024, Hội LHPN xã Hồng An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 114 năm …