Kế hoạch học tập NGhị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

Thực hiện Kế hoạch  số 40/KH– BTV ngày 07/11/2016 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình về việc Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại tỉnh Thái Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chương trình công tác năm 2017 của BTV Hội LHPN huyện Hưng Hà. BTV Hội LHPN huyện xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhằm nâng cao nhận thức cho cán  bộ, hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc hơn về phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập, lao động, công tác đạt kết quả tốt; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần thực hiện tốt phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp phải được quán triệt sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ ngay sau khi Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến hành, đảm bảo đầy đủ nội dung, yêu cầu và tiến độ thời gian.

  1. NỘI DUNG
  2. Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; đánh giá đúng thực trạng công tác Hội và phong trào phụ nữ, những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác Hội nhiệm kỳ tới.
  3. 2. Gắn triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp với học tập Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) của Đảng, Chỉ thị số 05/CT – TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

III. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN

  1. Cấp huyện:

– Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh, huyện tại huyện:

– Thời gian: ½ ngày, dự kiến 22  – 24/02/2017.

– Thành phần: Ủy viên BCH Hội LHPN huyện Khóa XV, ủy viên BTV Hội LHPN xã, thị trấn, đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ công an huyện.

– Chọn xã Hùng Dũng là đơn vị điểm triển khai học tập và thực hiện Nghị quyết Đại  hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

  1. 2. Cấp cơ sở:

– Hội LHPN xã, thị trấn mở 1 lớp học Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp tại xã, thị trấn.

– Thời gian: Mỗi lớp ½ ngày, tập trung trong tháng 3 và tháng 4/2017.

– Thành phần: cán bộ Hội, đảng viên nữ và hội viên nòng cốt.

Sau lớp học tại xã, thị trấn, BCH Hội LHPN xã, thị trấn chọn 01 chi hội điểm tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo triển khai ở 100% chi hội. Lồng ghép học tập nội dung Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp gắn với sinh hoạt 8/3.

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Cấp huyện:

– Xây dựng Kế hoạch triển khai tới 100% cơ sở Hội.

– Bố trí giảng viên giảng Nghị quyết tại xã điểm (xã Hùng Dũng) và các lớp tại xã, thị trấn

  1. Cấp cơ sở:

Căn cứ Kế hoạch hướng dẫn của BTV Hội LHPN huyện, các xã, thị trấn báo cáo với Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt kết quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn đại phương, đơn vị và báo cáo kết quả học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp của đơn vị mình về BTV Hội LHPN huyện để tổng hợp, theo dõi.

Tải về tại đây: KH học tập Nghị quyết Đại hội PN

Trong khoảng

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị – xã hội huyện tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 15/12/2023, Ủy  ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị – …